Deklaracja dostępności serwisu Przedszkole Samorządowe nr 83 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkole Samorządowe nr 83 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkole Samorządowe nr 83 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-10-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Żebrowska, adres poczty elektronicznej a.zebrowska@sp16.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856531779. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: 15-687 Białystok, ul. Strażacka 25

Adres e-mail organu odwoławczego: zsps1@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 856531779

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Strażackiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach prowadzących do wejścia do przedszkola znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Do części korytarza prowadzą schody. Nie ma jednak w tej części platformy przyschodowej.

W budynku nie ma windy ani pochylni.

W budynku nie ma platformy.

W budynku nie dostępne są informacje głosowe.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem dostępny jest parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce niedostępny jest tłumacz języka migowego.

Z życia przedszkola

 • Dzień kolorowej skarpetki
  MAR25

  21 marca odbył się w naszym przedszkolu Dzień Kolorowej Skarpetki. Wszyscy tego dnia założyli kolorowe skarpetki na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa.

 • Pokaz mody wiosennej
  MAR25

  Zawitała do nas wiosna. Jest to pora roku, którą witamy tradycyjnie 21. 03. poprzez topienie marzanny, czyli pożegnanie zimy i tworzenie dekoracji wiosennych. W związku ze świętem wiosny przedszkolaki wzięły udział w Wiosennym Pokazie Mody,

 • Fundacja Kotkowo-spotkanie
  MAR18

  Nasze przedszkole odwiedziła Pani Agata Kilon, prezes Fundacji Kotkowo.

 • Teatrzyk Kamishibai
  MAR18

  Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

 • Dzień dinozaura
  MAR04

  "Dawno temu na świecie żyły wielkie zwierzęta. Nikogo nie znajdziecie, kto mógłby je pamiętać."

 • Dzień przyjaźni - dzieci w przebraniach
  LUT18

  "Nie musisz mieć przyjaciół stu, nie musisz mieć dziesięciu, wystarczy byś jednego miał, a to już wielkie szczęście..."

 • grafika dzieci
  LUT08

Wszystkie aktualności
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony